Disclaimer

In deze privacy statement wordt het privacy beleid van de website en webshop www.NAAM BEDRIJF.nl (hierna: de website) omschreven. Onder de inhoud van deze privacy statement vallen alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf NAAM BEDRIJF. Gebruikers van de website van NAAM BEDRIJF worden via deze privacy statement geïnformeerd over de manier waarop NAAM BEDRIJF omgaat met de gegevens die de gebruiker door het bezoeken van de website automatisch en/of actief verstrekt. Dat alle gegevens verwerkt worden in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens staat daarbij voorop.

Gebruik website: Door gebruik te maken van de website worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via het IP-adres van de gebruiker verzameld. Het gaat hierbij om gegevens zoals het IP-adres, het tijdstip van het bezoek aan de website, de duur van uw bezoek, de browser die daarbij gebruikt wordt en de onderdelen van de website die bezocht worden. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website gebruikt wordt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien de gebruiker dit aangeeft. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Daarnaast worden de verzamelde gegevens alleen intern gebruikt ter optimalisatie van de website. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser.

Registratie persoonsgegevens: Bij gebruik making van de dienstverlening van NAAM BEDRIJF, bij verzending van een informatie-aanvraag of bij anderszins contact met NAAM BEDRIJF worden de verstrekte persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door NAAM BEDRIJF. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die de gebruiker zelf actief verstrekt. NAAM BEDRIJF zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening en om informatie aan de gebruiker te kunnen verstrekken wanneer de gebruiker aangeeft hier interesse in te hebben. Indien de gebruiker hier expliciet toestemming voor geeft kan NAAM BEDRIJF persoonsgegevens gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de activiteiten van NAAM BEDRIJF middels de nieuwsbrief van NAAM BEDRIJF. Meer daarover onder het kopje ‘nieuwsbrief’ in deze privacy statement.

Nieuwsbrief:  Met betrekking tot de nieuwsbrief maakt NAAM BEDRIJF gebruik van de opt-in procedure: de Gebruiker ontvangt pas een nieuwsbrief wanneer de Gebruiker zich hiervoor inschreven heeft. Een gebruiker die het niet (meer) wenselijk acht om de nieuwsbrief over NAAM BEDRIJF te ontvangen, kan dit te allen tijde kenbaar maken door zich uit te schrijven via de website, via de link onderaan de betreffende ontvangen mail of via [E-MAIL ADRES]

Behandeling gegevens: Verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij NAAM BEDRIJF hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer NAAM BEDRIJF betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt de gebruiker daar tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. NAAM BEDRIJF is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens: De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. NAAM BEDRIJF respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien de gebruiker wenst dat zijn/haar persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer de gebruiker inzage wenst te krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens, kan een schriftelijk verzoek hiertoe gericht worden aan het adres zoals onderaan deze pagina is weergegeven of aan [E MAIL ADRES].

Alle actief door de gebruiker verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount. In het gebruikersaccount kunnen gegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd. Voor verwijdering van het volledige gebruikersaccount kan een verzoek daartoe gericht worden aan het eerder genoemde e-mail adres.

Google Analytics: NAAM BEDRIJF wil graag weten hoe de website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van gebruiker wordt hierbij nooit gebruikt, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Social media: NAAM BEDRIJF maakt gebruik van verschillende social media kanalen, waaronder Twitter en Facebook. Deze verschillende social media kanalen maken in veel gevallen ook gebruik van cookies. Lees de privacy statements van de betreffende social media kanalen om te ontdekken hoe zij precies om gaan met verzamelde gegevens. De meeste social media kanalen die gebruikt worden door NAAM BEDRIJF zullen zich conformeren aan de Safe Harbor principes. Wanneer een Gebruiker NAAM BEDRIJF volgt via Social media of communiceert met of over NAAM BEDRIJF, verwerkt NAAM BEDRIJF enkele gegevens (profielinformatie, de geplaatste content en berichten m.b.t. NAAM BEDRIJF, in het platform opgeslagen metadata) zodat NAAM BEDRIJF de inhoud van haar social media activiteiten zoveel mogelijk kan optimaliseren. Bij deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u bij deelname wordt geïnformeerd.

Remarketing: NAAM BEDRIJF maakt gebruik van remarketing-technologieën. Deze technologieën maken het mogelijk om personen, die (door het gebruik van de website van NAAM BEDRIJF en/of door aanmelding voor de nieuwsbrief van NAAM BEDRIJF) hebben laten blijken reeds interesse te hebben in NAAM BEDRIJF en/of één van haar producten, opnieuw aan te spreken via de websites van partners van NAAM BEDRIJF. Het betreft hier een gepersonaliseerde en op interesse afgestemde persoonlijke reclame/aanbieding. Deze vorm is geheel geautomatiseerd en anoniem. Een Gebruiker kan een dergelijke vorm van remarketing bijvoorbeeld aantreffen op social media kanalen zoals Facebook, Twitter, of Instagram.

Beveiliging: NAAM BEDRIJF spant zich tot het uiterste in persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Daarbij zullen de richtlijnen uit deze privacy policy in acht genomen worden. Alleen geautoriseerd personeel van NAAM BEDRIJF heeft inzage in geregistreerde persoonsgegevens.

Overig: Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan NAAM BEDRIJF geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

NAAM BEDRIJF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Het is daarom raadzaam deze privacy policy regelmatig te raadplegen.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via onderstaande contact-gegevens:

 

NAAM BEDRIJF contact gegevens

 

 

[CONTACT GEGEVENS]

 

 

 

 

Niet bestemd voor publicatie

Dit document ‘privacy statement’ is ter beschikking gesteld door KIMspiration. Het mag enkel voor het eigen bedrijf worden gebruikt en niet zonder schriftelijke toestemming van KIMspiration worden verspreid, gekopieerd of ter hand worden gesteld aan derden.